Breaking News:

Bacaan Dzikir Sore Lengkap Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan, Doa & Wirid Al Ma'tsurat Amalan Nabi

Pada Al Ma'tsurat terdiri dari ayat-ayat pilihan dan lafal-lafal dari hadits Rasulullah SAW yang biasa beliau amalkan dalam wiridnya.

SRIPOKU.COM/Tria Agustina
Dzikir Sore Al Ma'tsurat 

Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuumu laa ta'khuzuhuu sinatuw walaa naumun lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi man dzalladzii yasyfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu maa ba ina aidiihim wa maa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min 'ilmihi illaa bi maa syaa -a wasi'a kursiyyuhus-samawaati wal ardhi wa laa yauuduhu hi fzuhuma wahuwal 'ali yyul 'azhiim. La ikroha fid-diini qot tabayyanar-rusydu minal ghoyyi famay yakfur bith-thooghuuti wa yu' minu billahi faqo dis tamsaka bil 'urwatil wutsqoo lan fishooma laha wallohu samii'un aliim . Allohu waliyyul ladziina aamanuu yukhrijuhum minazh-zhulumaati ilan-n uuri walladziina kafaruu awliyaa-u humuth-thooghutu yukhri-juunahum minan-nuuri ilazh-zhulumaati ulaa-ika ash-haabun-naarihum fiihaa khooliduun

Latin : Allah, tidak ada Tuhan (yang be rhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengur us (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk (memas uki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 255-257)

Dari Al-Qasim bin Abdurrahman ra dari Nabi saw. bahwa nama Allah yang agung ada dalam tiga surah Al Quran yaitu surah Al Baqrah, Ali Imran, dan Thaahaa. (Ini riwayat Hakim, namun adz-Dzahabi tidak mengakuinya.)

Ayat Terakhir

Latin : Lillahi maa fis-samawaati wa maa fil ardhi wa in tubduu ma fii anfusikum aw tukhfuuhu yuhaasibkum bi hillaahu fayaghfiru limay-yasyaa-u wa yu'adzibu may-yasyaa-u wallohu 'alaa kulli syai-in qodiir. Aamanar rosuulu bima unzila ilaihi mir-robbihi wal mu'minuuna kullu n aamana billahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu baina ahadim-mir-rusulihi waqoluu sami'na wa atho'naa ghufronaka robbana wa ilaikal-mashiiru. Laa yukallifullohu nafsan illa wus'ahaa lahaa maa kasaba t wa 'alaiha maktasabat, robbana laa tuaakhidznaa in nasiina aw akhtho'naa, robbana walaa tahmil 'alainaa ishron kama hamaltahu 'alal-ladziina min qobl inaa, robbana wa laa tuhammilnaa maa laa thooqotalanaa bihi wa'fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal-qoumil-kaafiriin

Artinya : (284)Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(285) Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya da ri Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseoran g pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa):"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".(286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, ja nganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang ta k sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Al-Baqarah: 284-286)

Lalu, membaca surat-surat pendek sebagai berikut:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

QS. Al Ikhlas 1 - 4

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ

Qul huwallahu ahad

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ

Allahu somad

Allah tempat meminta segala sesuatu.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ

Lam yalid wa lam yụlad

(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia

QS. Al Falaq 1 - 5

1. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ

qul a'ụżu birabbil-falaq

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),

2. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

min syarri mā khalaq

dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,

3. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ

wa min syarri gāsiqin iżā waqab

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

4. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ

wa min syarrin-naffāṡāti fil-'uqaddan

dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),

5. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

Dzikir Al Ma'tsurat
Dzikir Al Ma'tsurat (SRIPOKU.COM/Tria Agustina)

Dzikir Pagi dan Petang, Bacaan Al Matsurat Arab & Arti Lengkap Keutamaan serta Video Bacaan Dzikir

QS. An Nas 1- 5

1. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ

qul a'ụżu birabbin-nās

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,

2. مَلِكِ النَّاسِۙ

malikin-nās

Raja manusia,

3. اِلٰهِ النَّاسِۙ

ilāhin-nās

sembahan manusia,

4. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ەۙ الْخَنَّاسِۖ

min syarril-waswāsil-khannās

dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,

5. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ

allażī yuwaswisu fī ṣudụrin-nās

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

6. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

minal-jinnati wan-nās

dari (golongan) jin dan manusia.”

Bacaan Dzikir Pagi dan Petang, Al Matsurat Arab & Arti Lengkap Keutamaan serta Video Bacaan Dzikir

Dzikir Pagi

Dizkir Pagi dalam tulisan latin dan terjemahannya

Amsaina wa amsaimulkulillah, walhamdulillahi la syariikalaj, la ilahailla huwa wa ilaihinnusyur.

Di sore ini kami dan kerajaan (langit & bumi) ini adalah milik Allah.

dan segala puji hanya milik Allah. Tidak Ada sekutu bagiNya. Tidak ada tuhan selain Dia.

Dan kepadaNya kami akan kembali.

Amsaina ala fithrotil islami wa ala kalimatil ikhlashi, wa ala diini nabiyina Muhammadin sholallahu alaihi wa sallam, wa ala millati abiina ibrohiima haniifan wa ma ka na minalmusyrikiin.

Di sore ini kami dalam keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad SAW dan dalam ajaran bapak kami Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

Allahumma inni amsaitu minka fii ni'matin wa a fiyatin wa sitrin fa atimma alaiya ni'mataka wa a fiyataka wa sitroka fiddunya wal akhiroh.

Ya Allah sesungguhnya aku di pagi ini dalam keadaan mendapat nikmat, sehat dan penjagaan rahasia. Maka sempurnakanlah atasku nikmat Mu, kesehatan Mu dan terjaganya rahasia oleh Mu di dunia dan akhirat.

Allahumma ma amsa bii min ni'matin awbiahadin min kholqika faminka wahdika la syariikalak, falakal hamdu walakasyukr.

Ya Allah di sore ini, nikmat yang kuterima atas diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).

Ya robbi lakalhamdu kama yanbaghii lijalali wajhika wa liadziimi sulthonik.

Ya Tuhanku, segala puji bagi-Mu sebagaimana seyogyanya kemuliaan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu.

Rodhitubillahirobba, wabilislamidiina, wa bi Muhammadinnabiya wa rosuw la.

Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.

Subhanallahi wabihamdihi adada kholqihi, wa ridho nafsihi, wa zinata arsyihi, wa mida da kalimatih.

Maha suci ALlah dan segala puji bagiNya,s ebanyak bilangan makhlukNya, seridha diriNya, setimbangan 'asryNya dan sebanyak tinta dari kata-kataNya.

Kumpulan bacaan dzikir Al Ma'tsurat lengkapnya klik DISINI

Berikut video bacaan Dzikir Al Ma'tsurat Sore dan Terjemahannya

Itulah keutamaan dan manfaat membaca yang dianjurkan oleh Rasulullah setiap pagi lengkap dengan tulisan Arab, latin dan artinya.

Dzikir yang merupakan karakteristik para ulul albab (orang-orang yang berakal).

Beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan untuk bisa membaca Al Ma'tsurat disetiap waktu,

Setelah kita tahu bahwa sangat banyak manfaat yang kita dapat bila kita membaca Al Ma'tsurat masihkah kita mengabaikannya? Masihkah kita meremehkannya?

Masihkah kita menyepelekannya? Maka dari itu, mulailah kita untuk khusyuk ketika sedang berdzikir serta memahami kalimat demi kalimat yang kita baca. Semoga bermanfaat.

Ini 3 Kesalahan dalam Membaca Doa Iftitah, Begini Macam-macam Doa Iftitah Bahasa Arab, Latin & Arti

SUBSCRIBE US

Penulis: Tria Agustina
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved